2.6.2017

Palveluntuottajalaki - muutoksia yrityksille

Hallitus esittää 1.1.2019 alkaen voimaan tulevaksi uutta ns. palveluntuottajalakia, joka korvaisi nykyisen yksityisiä sosiaali- ja  terveyspalveluja koskevan lainsäädännön.


Esitetyssä laissa ei eroteta julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia toisistaan, vaan kaikkia kohdeltaisiin yhdenmukaisesti!  Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhden rekisteröintimenettelyn piirissä.


Mitä lakimuutosehdotus tarkoittaa yrittäjän kannalta?


-Nykyisistä lupa- ja ilmoitusmenettelyistä luovuttaisiin ja kaikkia palvelujen tuottajia koskisivat jatkossa samanlaiset rekisteröintimenettelyt.

-Sosiaali- ja terveyspalveluja saisi tuottaa vain palvelun tuottaja, joka on rekisteröity ja jonka palveluyksikkö on rekisteröity palvelun tuottajien rekisteriin.

- Palvelun tuottajan vaatimukset: 
  • Palvelun tuottaja ei saa olla konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä tuottajalla saa olla ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja.
  • Toimitilojen ja välineiden on oltava riittävät ja asianmukaiset sekä toimintaan sopivat ja turvalliset.
  • Henkilöstöä täytyy olla riittävästi asiakkaiden ja potilaiden palvelujen tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Henkilöstöllä täytyy olla asianmukainen koulutus.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelun on oltava laadukasta, asiakaskeskeistä, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö.
  • On laadittava omavalvontasuunnitelman siitä, miten palvelun tuottaja itse valvoo palveluyksikköään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että asiakas tai potilas saa laadukkaita ja turvallisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Suunnitelman olisi oltava julkisesti nähtävillä ja sitä laajempi ja yksityiskohtaisempi, mitä monimuotoisempaa ja riskialttiimpaa palvelun tuottajan toiminta on.Miten rekisteröinti tapahtuisi?


Ensin rekisteröitäisiin edellytykset täyttävä palvelun tuottaja. Rekisteröinti antaisi lähtökohtaisen kelpoisuuden tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

- Palveluyksikön rekisteröinnissä tarkasteltaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöedellytyksiä. Palveluyksikön pätevyys voitaisiin osoittaa myös sertifioinnilla tai viranomaisen tarkastuksella. Viranomaisen on ennakkotarkastettava sairaala ja vaativaa sosiaalihuoltoa tuottava palveluyksikkö.
              - ennakkotarkastista ei tarvita, jos tuottajalla on sertifioitu laadunhallintajärjestelmä.
                Lisäksi edellytettäisiin, että laadunhallintajärjestelmä sisältää omavalvontasuunnitelman.

Rekisteriviranomainen voisi tarvittaessa tehdä ennakkotarkastuksen palveluyksikössä ennen sen rekisteriin merkitsemistä.


-Palvelun tuottajat voisivat myös sopimuksella valita yhteisen vastuullisen palveluntuottajan, joka edustaisi heitä rekisteri- ja valvontaviranomaisessa. Vastuullinen palveluntuottaja toimittaisi muiden puolesta tiedot, jotka tarvitaan yhteisen palveluyksikön rekisteröimiseksi.

- Huom! maakunta voi edellyttää tuottajilta lisävaatimuksia (valilnnanvapauslaki)


Täältä lisää asiasta.  (STM:n sivut, joissa linkkejä).
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti