27.2.2017

Työkykyä ja terveyttä edistävä työyhteisö

 


Työterveyslaitos ja promo@work-hanke järjestivät tiistaina 21.2. Työkykyä ja terveyttä edistävä työyhteisö -tapahtuman. Tilaisuuteen oli kutsuttu kuusi asiantuntijaa puhumaan työhyvinvoinnista ja heillä kaikilla oli aiheeseen erilainen näkökulma. Yksi puhujista oli myös SoteYBoost-hankkeessa työskentelevä Anna-Mari Simunaniemi.


Tilaisuuden avasi Jaana Laitinen Työterveyslaitokselta puheenvuorollaan “Ovatko elintavat vain yksityisasia?”. Jaanan esityksessä pohdittiin, mitä työ vaatii työntekijän tai yrittäjän terveydeltä, ja onko erityisesti yrittäjien keskuudessa ilmenevä sankarinäkökulma oikea työn tuloksellisuuden kannalta. Esimerkiksi fyysisesti kuormittava työ vaatii hyvää kuntoa ja toimintakykyä. Mikroyrittäjät ovat usein erittäin sitoutuneita työhönsä ja kuvaavat olevansa työssä 24/7. Yrittäjän oma työkyky ja terveys ovat kuitenkin yrityksen tuottavuuden perusta ja palautumista työpäivien välillä tarvittaisiin vähintään 11 tuntia.

Johanna Ruusuvuori Tampereeen yliopistolta jatkoi aihetta työpaikkainterventioiden näkökulmasta. Niiden ei nähdä aina olevan kovin vaikuttavia, mutta se saattaa johtua siitä, että niiden mahdollisuudet vaikuttaa on osittain hukattu tai keinovalikoimaa käytetään suppeasti. Monesti esimerkiksi tiedon oletetaan välittyvän ihmisille viranomaisten kautta. Avainasemassa ovat fyysisen ympäristön muuttaminen ja tiedon lisääminen eli kouluttaminen, mutta toimenpiteissä onnistutaan vain, jos huomioidaan kokonaisuus, johon kuuluvat olennaisesti myös yksilön kyvyt, mahdollisuudet vaikuttaa sekä motivaatio.

Tuula Oksasen (Työterveyslaitos) puheenvuorossa “Onko työyhteisöllä merkitystä terveyden edistämisessä?” käsiteltiin työn organisointia, ja erityisesti sitä, mikä vaikutus sillä on miten tasaisesti työkuorma jakautuu ja onko yksilöllä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. Asia on tärkeä, sillä työstressiin liittyy noin 20 % kohonnut sydäntaudin vaara. Stressin vähentämisellä ja terveellisempien elintapojen omaksumisella voidaan vähentää mm. sydänkohtausten määrää. Työpaikalla stressin määrään voidaan vaikuttaa mm. työilmapiirin kautta. Ilmapiirin nykytilaa voidaan mitata kahdeksan kysymyksen avulla ja niistä tärkeimmät liittyvät me-henkeen ja siihen, toimitaanko työyhteisössä yhdessä.

Harri Oinas-Kukkosen (Oulun yliopisto) puheenvuorossa näkökulma vaihtui mobiiliteknologian puolelle. Erilaisia työhyvinvointia edistäviä sovelluksia on tarjolla lukemattomia, mutta ne eivät ole mikään ihmelääke ihmisten hyvinvointiin, sillä pohjimmiltaan ratkaisevaa on yksilön käyttäytymisen muutos. Mobiiliteknologiat voivat kuitenkin tukea tätä prosessia, jos toteutuksessa on huomioitu se, että tiedetään mikä tekijä vaikuttaa hyvinvointiin, sekä milloin ja miten se ilmenee käytännössä. Pelkkä mittaaminen ei riitä.

Anna-Mari Simunaniemen (Oulun yliopisto) puheessa korostettiin mikroyrittäjien tärkeyttä työelämän kannalta. Kaiken kaikkiaan 95 % Suomen yrityksistä koostuu mikroyrityksistä. Valtaosa näistä yrityksistä jää kuitenkin esimerkiksi erilaisten yritystukien ulkopuolelle. Lisäksi tämän hetken trendi työelämässä on nimenomaan itsensä työllistäminen yrittäjänä, tai ainakin yhdistettynä osa-aikaiseen palkkatyöhön. Vaikka Suomessa arvostetaan yrittäjiä ihmisinä, ei yrittäjyys näyttäydy kovin houkuttelevalle. Naapurimaihin verrattuna uusien yritysten perustamisaktiivisuus on Suomessa alhainen. Yrittäjyyteen ja yrittäjän jaksamiseen vaikuttavat olennaisesti esimerkiksi liiketoimintataidot ja yrittämisen omaehtoisuus.

Tilaisuuden viimeisen puhujan, Kirsi Heikkilä-Tammin (Tampereen yliopisto) puheenvuorossa pohdittiin, onko yrityksen menestyksen takana työkykyinen yrittäjä. Yleisesti ottaen yrittäjät innostuvat työstään paljon ja heillä on keskimääräistä enemmän työn imua. Yrittäjän työhyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, mutta niistä keskeisimmät ovat yrityksen toimiala, työn ennustettavuus sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Pääasiassa yrittäjien muutoshalukkuus omien elämäntapojen kohentamiseen on suuri.


Heidi Ålander
projektityöntekijä
SoteYBoost-hanke

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti